Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

 

Karinio poligono Pabradės seniūnijoje bendrasis planas

Rengiamas Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrasis planas

 

Planavimo pagrindas – LRV nutarimas 2014 m. spalio 22 d. Nr.1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘.

 

Planavimo organizatorius – LR krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25 LT-01121, Vilnius, tel.8 (706) 70 750 faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: [email protected].

Įgaliota institucija – Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, Mindaugo g. 24 LT-03215, Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745. El. paštas: [email protected].

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59. El. paštas: [email protected]

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69. El. paštas: [email protected]

 

Bendrojo plano tikslai:

• numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ribas;

• įvertinti esamas ir perspektyvines veiklos poligone kryptis, kompleksiškai suplanuoti karinio poligono teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

• suformuoti darnią ir tvarią kariuomenės ir vietos savivaldybės plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus gamtos ir kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – sudarytos sąlygos kariuomenės veiklos plėtrai, investicijoms;

• suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.

 

Bendrojo plano uždaviniai:

• numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros poreikius bendrųjų sprendinių galiojimo laikotarpiui, suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

• išanalizuoti kariniame poligone ir karinio mokymo teritorijoje vykdomas veiklas, vykstančius natūralius (gamtinius) procesus, jų ypatumus ir suformuoti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros modelį, kuris leistų užtikrinti ilgalaikes karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ir juose vykdomų veiklų plėtos galimybes, derinant jas su vietos savivaldybės plėtros poreikiais, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsauga;

• įvertinti kariniame poligone ir karinio mokymo teritorijoje vykdomų veiklų plėtros kryptis; nustatyti darnius veiklos vystymo galimybių sprendinius;

• numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros sprendinius ir nustatyti vykdomai veiklai reikalingų objektų išdėstymo galimybes;

• nustatyti tokius karinio poligono naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant statinius ir pastatus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, t. y. atitinkančius detaliuosiuose planuose nustatomus teritorijos naudojimo reglamentus (teritorijos naudojimo tipas arba konkreti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, konkretūs žemės naudojimo būdai, maksimalus leistinas pastatų aukštis, maksimalus leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, maksimalus leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas ar tūrio tankis, galimi užstatymo tipai, statinių statybos zonos, ribos ir linijos;

• suplanuoti inžinerinei ir karinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdus;

• įvertinus žemės naudojimo poreikį, nustatyti karinio mokymo teritoriją, kurios reikia kariuomenės veiklai už karinio poligono teritorijos ribų;

• įvertinti inovacijų panaudojimo galimybes karinio poligono teritorijoje vykstantiems procesams ekonominiu ir aplinkos apsaugos aspektais;

• optimizuoti planuojamų teritorijų urbanistinę struktūrą, inžinerinę infrastruktūrą, numatyti inžinerinių komunikacijų koridorius, specialiąsias žemės ir vandens naudojimo sąlygas;

• Bendrojo plano rengimo metu išnagrinėti ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūrų metu atlikus vertinimą ekonominiu, aplinkos apsaugos ir socialiniu aspektais išrinkti optimalią karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros alternatyvą, geriausiai derinančią Lietuvos kariuomenės, miškų urėdijų ir aplinkosaugininkų interesus;

• numatyti racionalias žemės gelmių išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.

 

Rengimo terminai – 2015 -2017 m.

Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano rengimo etape bus rengiami strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas bei sprendinių konkretizavimas. Informacija apie minėtų dokumentų rengimą ir viešinimą bus skelbiama informacijos priemonėse.

Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano planavimo darbų programa skelbiama atskiru pranešimu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) bei planavimo organizatoriaus interneto svetainėje.

 

Informacijos apie bendrąjį planą teikimo tvarka:

Informacija apie Bendrąjį planą teikia planavimo organizatoriaus įgaliota institucija – Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, Mindaugo g. 24 LT-03215, Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodytu adresu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano planavimo darbų programa

 

Rengiamas Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

 

Parengtas Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas

 

Parengtas LR Vyriausybės nutarimo projektas dėl Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano rengimo 


 

Skelbimas dėl LK GSŽP bendrojo plano SPAV ataskaitos dokumento

 

Skelbimas dėl pritarimo LK GSŽP bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimui (koncepcijai)

Koncepcija

Funkcinio zonavimo brėžinys

Ribų brėžinys

 

Skelbimas dėl pradedamų rengti LK GSŽP bendrojo plano konkretizuotų sprendinių

 


Skelbimas dėl bendrojo plano sprendinių viešinimo

 

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys 1 lapas

Pagrindinis brėžinys 2 lapas

Inžinerinis brėžinys 1 lapas

Inžinerinis brėžinys 2 lapas

Kraštovaizdžio brėžinys 1 lapas

Kraštovaizdžio brėžinys 2 lapas

Informacija atnaujinta 2017.04.07
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media