Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Teisės aktai

1990 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr.143 "Dėl atsargos karininko sąjungos statuto registravimo" (atsisiųsti pdf formatu)

 

1999 m. kovo 2 d. nutarimas "Dėl LAKS Kauno skyriaus vėliavos" (atsisiųsti pdf formatu)

 

 

 

 

 

LIETUVOS ATSARGOS KARININKŲ SĄJUNGOS STATUTAS

PRIIMTAS

LAKS steigėjų konferencijoje Vilniuje, 1999 m. birželio 1d. Protokolas Nr. ĮREGISTRUOTAS Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 1999 m. birželio 1d.

Įsakymo Nr. 97-v,

 

Vilnius

Statuto pakeitimai, papildymai Patvirtinti LAKS konferencijoje Vilniuje,

2004 m. balandžio 24 d.

 

Protokolas Nr. 1

1 skyrius. BENDROJI DALIS

 

1.1. Lietuvos atsargos karininkų sąjunga (toliau-LAKS) yra nepolitinė visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, savanoriškumo principu jungianti visų kartų atsargos ir dimisijos karininkus Lietuvos Respublikoje.

1.2. Savo veikloje LAKS vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiuo Statutu, LAKS konferencijų sprendimais ir Centro valdybos nutarimais.

1.3. LAKS yra juridinis asmuo. Ji turi savo antspaudą, firminį blanką, sąskaitas įstatymų Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka įregistruotuose bankuose. Gali turėti po vieną valiutinę sąskaitą, bet kurioje iš pasirinktų užsienio valstybių.

1.4. LAKS turi savo 1924 m. vėliavą, emblemą, padėkos raštą, nario pažymėjimą ir ženklą.

1.5. LAKS gali steigti įmones, registruojamas ir veikiančias Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.

1.6. LAKS atsako už visas savo prievoles visu jai priklausančiu turtu, bet neatsako už LAKS Skyrių ir narių prievoles, o nariai neatsako už LAKS ir Skyrių prievoles.

1.7. LAKS. padariusi žalą fiziniams, juridiniams asmenims ar visuomeninėms organizacijoms, privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.8. LAKS veiklai tiesiogiai vadovauja LAKS pirmininkas ir Centro valdyba, o savo santykius su kitomis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis LAKS grindžia susitarimais, sutartimis ir kitais teisiniais dokumentais.

1.9. LAKS ir Centro valdybos būstinė yra:

1.9.1 Pamėnkalnio g. 13 LT-01114 Vilnius

1.9.2 The Union of The Reserve Officers' of Lithuania

13, Pamėnkalnio str.

LT-01114 Vilnius

LITHUANIA

 

2 skyrius. LAKS STEIGIMAS

 

2.1. LAKS steigiama dviejų ir daugiau apskričių skyrių, turinčių juridinio asmens teises, pageidavimu jungtis į sąjungą.

2.2. LAKS veiklos laikas neribojamas.

2.3. LAKS apskričių skyriai neturi teisės atsiskirti nuo Sąjungos nepakeitę savo pavadinimo ir simbolikos.

2.4. LAKS gali įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams, palaikyti ryšius, sudaryti su jomis sutartis.

 

3 skyrius. LAKS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 

3.1. Vienyti Lietuvos Respublikos atsargos ir dimisijos karininkus.

3.2. Nukreipti atsargos, dimisijos karininkų veiklą Lietuvos Laisvei ir Nepriklausomybei išsaugoti bei stiprinti, krašto apsaugos pajėgoms remti.

3.3. Teikti siūlymus valstybės institucijoms nacionalinio saugumo stiprinimo klausimais. Remti nacionalinio saugumo užtikrinimą. Dalyvauti neutralizuojant grėsmes, neleisti pavojaus veiksniams virsti grėsmėmis.

3.4. Ugdyti Lietuvos karių ir piliečiu tautinį sąmoningumą, patriotizmą, meilę Tėvynei, ypatingą dėmesį skiriant LR kariuomenės daliniams bei mokymo įstaigoms. Daugiau dėmesio skirti šalies mobilizacinio rezervo formavimui.

3.5 Užsiimti kultūrine, švietėjiška, leidybine veikla, dalyvauti televizijos ir radijo laidose, publikuoti spaudoje straipsnius patriotine, karine tematika. Leisti karinės-istorinės pakraipos leidinius. Plėtoti ankstyvąją nusikalstamumo prevenciją, siekiant sumažinti nepilnamečių ir jaunimo padaromus nusikaltimus.

3.6. Rinkti ir kaupti istorinės atminties medžiagą apie kovas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, kariuomenės istoriją. Saugoti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę karių atminimą.

3.7. LAKS bendradarbiauja su Krašto apsaugos ministerija, kariuomenės vadovybe, kariniais daliniais, kitomis Lietuvos Respublikoje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis. Susipažįsta su modernia, NATO reikalavimus atitinkančia, ginkluote ir kovos technika.

3.8. Rūpintis LAKS narių materialine būkle, teisine ir sveikatos apsauga.

3.9. Teikti valstybės institucijoms apdovanojimui ypatingai pasižymėjusius LAKS narius.

3.10. Palaikyti ryšius su NATO ir kitų šalių atsargos (rezervo) karininkų asociacijomis.

 

4 skyrius. LAKS TEISĖS

 

4.1. Steigti naujus apskričių LAKS skyrius (toliau-Skyrius) ir rajonų poskyrius bei juos valdyti. Skyriai steigiami, jeigu vietovėje yra ne mažiau 5 narių. Skyriai gali turėti savo poskyrius.

4.1.1. Skyriai gali turėti savo vėliavą, antspaudą, Padėkos (Garbės) raštą, firminį blanką ir sąskaitas teritoriniame banko skyriuje bei vieną sąskaitą užsienio banke.

4.1.2. Skyriai ir poskyriai neturi teisės atsiskirti nuo LAKS ar skyriaus nepakeitę organizacijos pavadinimo ir simbolikos.

4.1.3. Sprendimą dėl apskričių Skyrių steigimo, ar jų veiklos nutraukimo, priima Centro valdyba, o poskyrių-Skyrių valdybos.

4.1.4. Apskričių Skyriai yra juridiniai asmenys, jeigu jie yra registruoju Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka.

4.2.Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius.

4.3. Gauti lėšų, kilnojamojo ir nekilnojamojo ar kitokio turto iš fizinių ir juridinių asmenų, labdaros ir paramos fondų, Lietuvos ir tarptautinių visuomeninių bei nevalstybinių organizacijų.

4.4. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir disponuoti.

4.5. Samdyti asmenis Statute numatytai veiklai realizuoti.

4.6.Steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba.

4.7. Steigti rėmimo fondus.

4.8. Organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes ir kitokius taikius,beginklius susirinkimus ir masinius renginius.

 

5 skyrius. STRUKTŪRA IR KOMPETENCIJA

 

5.1. LAKS struktūra formuojama teritoriniu principu. Pagrindiniais LAKS vienetais yra apskričių ir miestų Skyriai.

5.2.LAKS organizacinę struktūrą sudaro:

5.2.1. LAKS pirmininkas (Centro valdybos narys);

5.2.2. Centro valdyba;

5.2.3. Apskričių, miestų skyriai ir poskyriai;

5.2.4. Revizijos komisija;

5.2.5. Kultūros komisija;

5.2.6. Atestavimo komisija;

5.2.7. Etikos ir procedūrų komisija.

5.3. Aukščiausias LAKS valdymo organas yra Suvažiavimas (konferencija) [toliau-Suvažiavimas (konferencija)], kuris šaukiamas kasmet. Centro valdyba, ne vėliau kaip prieš mėnesį, išsiunčia pakvietimus Skyriams, nurodydama Suvažiavimo (konferencijos) datą, vietą ir darbotvarkę.

5.4. Suvažiavimas (konferencija) yra teisėtas, jeigu dalyvauja daugiau kaip 50% narių (90% delegatų).

5.5. Delegatų atstovavimą Suvažiavime (konferencijoje) nustato Centro valdyba.

5.6. Neeilinį Suvažiavimą (konferenciją) gali šaukti Centro valdyba, du ir daugiau Skyrių, arba ne mažiau kaip pusė LAKS narių iniciatyva. Pastaruoju atveju, nariai-iniciatoriai Centro valdybai pateikia paraišką, kurioje yra nurodomos Suvažiavimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl suvažiavimo (konferencijos) datos, vietos ir pridedamas narių-iniciatorių vardinis sąrašas su jų parašais.

5.6.1. Centro valdyba, gavusi Skyrių ar narių-iniciatorių paraišką, per 20 dienų privalo paskelbti apie Suvažiavimo (konferencijos) sušaukimą. Visą Suvažiavimo (konferencijos) sušaukimo organizacinį darbą atlieka sušaukimo iniciatoriai.

5.7. LAKS valdymo organus Suvažiavimas (konferencija) renka paprasta balsų dauguma.

5.8. LAKS pirmininkas renkamas iš naujai išrinktų Centro valdybos narių. Renkant iš dviejų ir daugiau kandidatų, išrinktu laikomas tas, kuris surinko daugiau balsų. Jeigu rinkime dalyvauja vienas kandidatas, už jį turi balsuoti ne mažiau 80% suvažiavimo (konferencijos) dalyvių.

5.9. Tarp Suvažiavimų gali būti šaukiamos konferencijos ta pačia tvarka kaip ir suvažiavimai. Konferencijos sprendimai turi suvažiavimo sprendimų galią.

5.10. Kiekvienas Suvažiavimo (konferencijos) delegatas turi vieno sprendžiamojo balso teisę. Nesant Suvažiavime (konferencijoje) delegatų kvorumo, Centro valdyba šaukia neeilinį Suvažiavimą (konferenciją), ne vėliau kaip po 45 dienų, 5.6 punkte nustatyta Tvarka- Jeigu Suvažiavimas (konferencija) tris kartus neįvyko dėl kvorumo stokos, Centro valdyba, dalyvaujant visų skyrių pirmininkams, perima neįvykusio Suvažiavimo (konferencijos) sprendimų teisę. Jos sprendimai teisėti, jei priimti 4/5 balsų daugumos.

5.11. Suvažiavimui (konferencijai) atsiskaito:

5.11.1. LAKS pirmininkas;

5.11.2. Centro valdyba;

5.11.3. Revizijos komisija.

5.12. Centro valdybai atsiskaito:

5.12.1. Apskričių, miestų skyriai;

5.12.2. LAKS vadovybė;

5.12.3. Kultūros komisija;

5.12.4. Atestavimo komisija;

5.12.5. Etikos ir procedūrų komisija.

5.13. LAKS pirmininkui atsiskaito:

5.13.1. Centro valdybos nariai;

5.13.2. Vicepirmininkas;

5.13.3. Sekretorius;

5.13.4. Iždininkas;

5.13.5. Skyrių pirmininkai;

5.13.6. Įsteigtų įmonių vadovai.

5.14. Suvažiavime (konferencijoje) svarstoma:

5.14.1. LAKS pirmininko ataskaita;

5.14.2. Centro valdybos ataskaita;

5.14.3. Revizijos komisijos ataskaita;

5.14.4. Kultūros komisijos ataskaita;

5.14.5. Atestavimo komisijos ataskaita;

5.14.6. Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita;

5.14.7. Narių (delegatų) pasiūlymai;

5.14.8. Einamieji reikalai.

5.15. Suvažiavimas (konferencija) turi teisę:

5.15.1. Tvirtinti, keisti ir papildyti LAKS Statutą;

5.15.2. Siūlyti kandidatus ir rinkti Centro valdybą;

5.15.3. Reorganizuoti LAKS, likviduoti LAKS ir Skyrius, tvirtinti ir keisti Skyrių valdymo struktūrą bei pareigybes;

5.15.4. Rinkti ar atleisti (nesibaigus kadencijai) iš pareigų LAKS pirmininką;

5.15.5. Išklausyti ir tvirtinti Centro valdybos, Revizijos, Kultūros, Atestavimo, Etikos ir procedūrų komisijų bei Skyrių pirmininkų ataskaitas;

5.15.6. Rinkti Valdybą, Revizijos, Kultūros, Atestavimo, Etikos ir procedūrų komisijas;

5.15.7. Keisti Centro valdybos, Revizijos, Kultūros, Atestavimo, Etikos ir procedūrų komisijų sudėtis;

5.15.8. Priimti LAKS narių ir rėmėjų priesaiką;

5.15.9. Nustatyti LAKS strategines kryptis;

5.15.10. Tvirtinti LAKS lėšų sąmatą ir jų panaudojimo ataskaitą;

5.15.11. Tvirtinti LAKS struktūrą, struktūrinių vienetų įsteigimą arba likvidavimą;

5.15.12. Esant galimybei, nustatyti LAKS Vadovybės, Centro valdybos narių, Revizijos, Kultūros, Atestavimo, Etikos ir procedūrų komisijų narių, Skyrių pirmininkų ir kitus pareigybinius atlyginimus;

5.15.13. Svarstyti ir keisti Centro valdybos nutarimus;

5.15.14. Nustatyti stojamojo ir nario mokesčio dydį;

5.15.15. LAKS reorganizavimo atveju, paskirstyti turtą ir lėšas.

 

6. skyrius. VALDYMAS

 

6.1. Suvažiavimas (konferencija) trejiems metams išrenka:

6.1.1. LAKS pirmininką (iš Centro valdybos narių);

6.1.2. LAKS Centro valdybą-iš 15 narių;

6.1.3. LAKS Revizijos komisiją-iš 3 narių;

6.1.4.Kultūros komisiją-nemažiau kaip iš 3 narių;

6.1.5. Atestavimo komisiją-nemažiau kaip iš 5 narių;

6.1.6. Etikos ir procedūrų komisiją-nemažiau kaip iš 5 narių.

6.2.LAKS pirmininkas:

6.2.1. Tarp Centro valdybos posėdžių vadovauja LAKS veiklai;

6.2.2. Kviečia LAKS Centro valdybos posėdžius;

6.2.3. Organizuoja LAKS vadovybės ir Centro valdybos darbą;

6.2.4. Atstovauja LAKS interesus valstybinėse, valdžios institucijose ir kitose visuomeninėse organizacijose, santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

6.2.5. Atstovauja LAKS (pats arba per jo įgaliotus asmenis) teismuose;

6.2.6. Disponuoja LAKS lėšomis ir kitu turtu nustatyta tvarka, tvarko sąskaitas, tvirtina dokumentus LR įstatymų nustatyta tvarka;

6.2.7. Atsako už LAKS vėliavos, antspaudo, vertybinių blankų, dokumentų apsaugą;

6.2.8. Teikia LAKS narius valstybiniams apdovanojimams, karinių laipsnių atstatymui ir paaukštinimui;

6.2.9.LAKS pirmininkas tvarko narių sąrašus, kurie turi būti laisvai prieinami kiekvienam LAKS nariui.

6.3. Nesant pirmininko (ligos, atostogų, komandiruotės atveju), jo pareigas vykdo vicepirmininkas.

6.4. LAKS pirmininką, nesibaigus jo kadencijai, iš pareigų gali atleisti Suvažiavimas konferencija) 2/3 balsų dauguma.

6.5. Centro valdyba:

6.5.1. Tarp Suvažiavimų (konferencijų) yra svarbiausias kolegialus vadovaujantis organas, priimantis sprendimus.

6.5.2. Renkama proporcionaliai nuo narių skaičiaus Skyriuose.Vadovauja LAKS veiklai tarp Suvažiavimų (konferencijų).

6.5.3. Koordinuoja LAKS Skyrių veiklą.

6.5.4.Nustato LAKS Vadovybės sudėtį ir ją tvirtina. LAKS Vadovybė savo veikloje remiasi darbo planais, Centro valdybos bei LAKS pirmininko nurodymais.

6.5.5. LAKS Vadovybę sudaro: LAKS pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas.

6.5.6. Iš Centro valdybos narių renka vicepirmininką, sekretorių ir iždininką;

6.5.7. Tvirtina leidinių redkolegijas.

6.5.8. Tvirtina lėšų skyrimą išlaidoms bei išmokoms, nustato atlyginimus darbuotojams.

6.5.9. Centro valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja nemažiau 80% valdybos narių, o sprendimai yra teisėti, jei jie priimti nemažiau kaip 3/4 dalyvaujančiųjų balsų

6.5.10. Nepilnos sudėties Centro valdyba gali priimti sprendimą, jeigu posėdyje dalyvauja nemažiau 8 narių (Vadovybė ir skyrių atstovai). Sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsuoja % dalyvaujančių. Tą pačią dieną informuojami apskričių Skyriai. Gavus dviejų ir daugiau Skyrių pritarimą, sprendimas vykdomas.

6.6. Centro valdyba gali sudaryti laikinas tikslines komisijas.

6.7. Centro valdybos posėdžių šaukimo iniciatyvą turi LAKS pirmininkas ir valdybos nariai daugiau negu 1/2 narių sprendimu.

6.8. Centro valdyba vykdo savo funkcijas tol, kol prasideda naujai išrinktos Centro valdybos įgaliojimai.

6.9. Centro valdyba savo įgaliojimus naujai išrinktai Centro valdybai perduoda jos pačios iniciatyva sušauktame abiejų Centro valdybų bendrame posėdyje, 10 dienų laikotarpyje po ataskaitinio-rinkimų LAKS suvažiavimo (konferencijos). Šiam posėdžiui pirmininkauja įvykusio Suvažiavimo (konferencijos) pirmininkas.

6.10.Naujai išrinkta Centro valdyba pirmame posėdyje pasiskirsto pareigomis: vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas, nariai.

6.11.Naujai išrinktoji Centro valdyba, perimdama buvusios Centro valdybos įgaliojimus, nustato turto ir dokumentų perėmimo tvarką, laiką ir perėmimo komisijos sudėtį.

 

7 skyrius. NARIAI

 

7.1. LAKS nariais yra:

7.1.1. Tikrieji nariai;

7.1.2. Nariai rėmėjai;

7.1.3. Garbės nariai.

7.2.Tikraisiais nariais gali būti Lietuvos piliečiai, Lietuvos kariuomenės atsargos ir dimisijos karininkai, asmenys tarnavę užsienio valstybių kariuomenėse bei asmenys baigę karines katedras aukštosiose mokyklose ir turintys karininko laipsnį, pripažįstantys LAKS ir Skyrių Statutus. Visi privalo būti prisiekę Lietuvos Respublikai.

7.3. Nariais negali būti asmenys tarnavę okupacinių valstybių represiniuose kariniuose daliniuose ir represiniuose organuose bei kenkę Lietuvos Nepriklausomybei, o taip pat asmenys nuteisti už kriminalinius nusikaltimus.

7.4. Nariais rėmėjais gali būti visi Lietuvos fiziniai asmenys, o taip pat užsienio piliečiai lietuviai, esantys atsargos ar dimisijos karininkais, pritariantys LAKS tikslams ir remiantys ją moraliai bei materialiai.

7.5. Garbes nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, nusipelnę atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos Nepriklausomybę, arba asmenys ypatingai nusipelnę LAKS ir Skyriui.

7.6. Tikrieji nariai moka 15 litų stojamąjį ir 20 litų metinį-nario mokestį.

7.7. Pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkai ir aspirantai, o taip pat karininkai buvę rezistentai, moka nenustatyto dydžio nario mokestį-kiekvienas pagal savo išgales.

7.8. Garbės nariai mokesčių nemoka.

7.9. Nauji nariai priimami asmeniškai pateikę apskričių Skyriaus valdyboms: pasą, karinį bilietą, karinį diplomą ir nustatyto pavyzdžio anketą su dviejų LAKS tikrųjų narių, turinčių nemažesnį kaip 5 metų stažą, rekomendacijomis bei dvi (3x4) foto nuotraukas. LAKS pažymėjimą išduoda LAKS CV.

7.10. Naujų narių priėmimo, prasižengusių pašalinimo reikalus, dalyvaujant svarstomajam asmeniui, sprendžia Skyriaus valdyba savo posėdžiuose, kuriuose privalo dalyvauti nemažiau 80% Valdybos narių. Sprendimai priimami 3/4 dalyvaujančių balsų.

7.11. Priesaikos, narių priėmimo bei šalinimo ypatingi atvejai, sprendžiami Skyrių visuotiniuose susirinkimuose (konferencijose). Sprendimai priimami nemažiau kaip 3 4dalyvaujančių balsų.

7.12. Atsisakius asmenį priimti į LAKS narius, motyvuotas neigiamas Skyriaus valdybos sprendimas įrašomas į stojančiojo asmens anketą. Su įrašo turiniu pasirašytinai supažindinamas stojantysis. Anketa saugoma Skyriaus archyve.

7.I3. Nariai salinami iš LAKS, Skyriaus valdybos nutarimu, kuomet:

7.13.1. Nesilaiko LAKS ir Skyriaus Statutų;

7.13.2. Be pateisinamos priežasties, laiku nesumoka nario mokesčio;

7.13.3. Skyriaus Atestavimo komisijos teikimu.

7.14. Skyriams valdybos sprendimas nepriimti nariu ar pašalinti narį iš LAKS, 20 dienų laikotarpyje gali būti apskundžiamas Skyriaus visuotiniam susirinkimui(konferencijai) arba LAKS Centro valdybai, kuri priima galutinį sprendimą.

7.15. Nariai už prasižengimus pašalinti iš LAKS, sprendimą gali apskųsti LAKS Centro valdyba. kuri prieš priimdama sprendimą gali skundą pavesti tirti Atestavimo

7.16. Išstojančiam, ar pašalintam iš LAKS narių nario mokesčio įnašai ar kitaip jų LAKS perduotos lėšos ir runas yra negrąžinami.

7.17. Apsvarstomas (apkaltintas) LAKS narys gali prašyti nušalinti Atestavimo ar Etikos ir procedūrų komisijos pirmininką ar narį, jeigu įrodo, kad jie yra artimi giminės arba iš anksto pareiškę apie nagrinėjamo klausimo sprendimo nutartį.

7.18. Pašalintas asmuo gali pakartotinai įstoti į LAKS, praėjus nemažiau kaip 2 metams nuo pašalinimo dienos, bendrais pagrindais.

7.19. LAKS tikrasis narys turi teisę:

7.19.1. Rinkti ir būti išrinktu į LAKS ir Skyriaus valdymo organus, jei turi nemažesnį kaip 3 metų LAKS stažą;

7.19.2. Teikti pasiūlymus LAKS veiklai gerinti;

7.19.3. Dalyvauti su sprendžiamojo balso teise LAKS ir Skyriaus susirinkimuose, o konferencijose, jeigu yra išrinktas delegatu; Garbės nariai turi patariamojo balso teisę;

7.19.4. Savo noru išstoti iš LAKS;

7.19.5. Nustatyta tvarka naudotis LAKS atributika, simbolika ir nuosavybe;

7.19.6. Naudotis visomis LAKS teikiamomis paslaugomis;

7.19.7. Gauti visą informaciją apie LAKS ir Skyriaus renginius ir dalyvauti juose nustatyta tvarka;

7.19.8. Dėvėti karinę uniformą, jeigu jam ši teisė yra suteikta: valstybinių švenčių metu, LAKS narių pagerbime ir jų laidotuvėse. Kitais atvejais-Centro valdybai nutarus.

7.20. LAKS narys privalo:

7.20.1. Skyriaus valdybos nustatytu laiku sumokėti nario mokestį;

7.20.2. Vykdyti LAKS ir Skyriaus Statutų reikalavimus ir valdymo organų sprendimus bei pavedimus;

7.20.3. Aktyviai dalyvauti LAKS ir Skyriaus veikloje;

7.20.4. Ginti Lietuvos Respublikos, Lietuvos karininko, LAKS ir LAKS nario garbę visomis teisėtomis priemonėmis.

 

8 skyrius. REVIZIJOS KOMISIJA

 

8.1. Revizijos komisija, susidedanti iš 3 asmenų, yra renkama Suvažiavime (konferencijoje), paprasta balsų dauguma, 3 metų laikotarpiui;

8.2. Pirmame posėdyje komisija pasiskirsto pareigomis:

8.2.1. pirmininkas;

8.2.2. sekretorius;

8.2.3. narys.

8.3. Revizijos komisija:

8.3.1. Nepavaldi Centro valdybai ir veikia savarankiškai pagal savo veiklos planą;

5.3.2. Atsiskaito Suvažiavime (konferencijoje), pateikdama LAKS finansinės veiklos patikrinimo rezultatų apibendrinantį aktą. Teikia pasiūlymus padėčiai taisyti;

8.3.3. Nuolatiniai vykdo LAKS finansinės veiklos, nario mokesčio surinkimo, pajamų ir išlaidų kontrolę bei lėšų panaudojimo tikslingumą;

8.3.4. Atsako įstatymų nustatyta tvarka už savo nepatenkinamą veiklą, ar LAKS finansinės veiklos trūkumų slėpimą;

8.3.5. Revizijos komisijos aktas, prieš pateikiant jį tvirtinti suvažiavimui (konferencijai), apsvarstomas Centro valdybos posėdyje.

 

9 skyrius. KULTŪROS KOMISIJA

 

9.1. Kultūros komisija renkama Suvažiavime (konferencijoje) paprasta balsų dauguma 3 metų laikotarpiui;

9.2. Komisijos narių skaičių nustato Suvažiavimas (konferencija), Centro valdybos teikimu.

9.3. Pirmame posėdyje komisija pasiskirsto pareigomis:

9.3.1. Pirmininkas;

9.3.2. Pirmininko pavaduotojas;

9.3.3. Sekretorius;

9.3.4. Nariai.

9.4. Kultūros komisija:

9.4.1. Pavaldi ir atsiskaito Centro valdybai;

9.4.2. Organizuoja LAKS kultūrines priemones ir narių kultūrinį poilsį;

9.4.3. Propaguoja LAKS veiklą spaudoje, per radiją ir televiziją;

9.4.4. Praneša per informavimo priemones apie iškilmingus posėdžius ir susirinkimus bei paskelbia jų sprendimus;

9.4.5. Apipavidalina posėdžių ir susirinkimų patalpas, darbo vietas, organizuoja meninę programą;

9.4.6. Rūpinasi tikrųjų narių jubiliatų bei mirusiųjų pagerbimu, skelbia sveikinimus ar nekrologus spaudoje, informuoja apie tai LAKS vadovybę ir apskričių Skyrių pirmininkus.

 

10 skyrius. ATESTAVIMO KOMISIJA

 

10.1. Atestavimo komisija renkama Suvažiavime (konferencijoje) paprasta balsų dauguma 3 metų laikotarpiui.

10.2. Suvažiavimas (konferencija) nustato Atestavimo komisijos kiekybinį ir pareigybinį

10.3. Atestavimo komisija:

10.3.1. Pavaldi ir atsiskaito Centro valdybai bei LAKS pirmininkui;

I0.3.2. Vykdo Skyrių ir LAKS narių atestavimą pagal Valdybos patvirtintą programą. Atestavimo rezultatus pateikia Vadovybei tvirtinti;

10.3.3. Savo posėdžiuose. asmeniškai dalyvaujant atestuojamiems ar nusižengusiems, nagrinėja iškilusias LAKS narių tarpusavio santykių problemas, netinkamus narių poelgius;

10.3.4. Nuolatiniai stebi narių elgesį, išvaizdą, karinę drausmę;

10.3.5. Operatyviai reaguoja į pastebėtus pažeidimus. Išvadas ir pasiūlymus teikia Vadovybei;

10.3.6. Teikia Vadovybei tikrųjų narių sąrašus pašalpų ir premijų skyrimui;

10.3.7. Komisijos nutarimai privalomi visiems nariams;

10.3.8. Sprendžiant posėdyje ginčytinus klausimus gali dalyvauti visuomeniniai gynėjai, pasirinkti iš tikrųjų narių tarpo.

10.4. Komplikuotus, ginčytinus klausimus sprendžia Centro valdyba, o pastarosios nutarimai yra galutiniai ir neapskundžiami.

10.5. Teikia metodinę paramą naujiems nariams stojantiems į LAKS. Supažindina juos su LAKS ir Skyrių statutais, kontroliuoja, kad pilnai būtų įvykdyti 7.9 str. Reikalavimai.

 

11 skyrius. ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

 

11.1. Etikos ir procedūrų komisija renkama Suvažiavime (konferencijoje) paprasta balsų dauguma 3 metų laikotarpiui.

11.2. Visuotinis susirinkimas (konferencija) nustato Etikos ir procedūrų komisijos kiekybinį ir pareigybinį sąstatą.

11.3. Etikos ir procedūrų komisija:

11.3.1. Pavaldi ir atsiskaito LAKS pirmininkui ir Centro valdybai;

11.3.2. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Visuomeninių organizacijų įstatais ir šiuo Statutu;

11.3.3. Tiria Lietuvos kariuomenės palikimą, ceremonijas, karių mandagumo ir elgesio taisykles. Susieja jas su pedagogika, psichologija, etnografija ir kitais mokslais;

11.3.4. Nustato LAKS narių elgesio taisykles. Padeda įveikti esamus prieštaravimus etikos ir moralės normoms;

11.3.5. Kuria naujas tradicijas, pagrįstas papročiais, įpročiais pagal istoriškai susiformavusius papročius ir buitį. Padeda LAKS nariams teisingai suprasti asmeninius interesus, neprieštaraujančius kitų interesams;

11.3.6. Renka ir kaupia medžiagą apie Lietuvos kariuomenės sukūrimą, KAM atkūrimą. Kiek galima daugiau surenka rašytinių prisiminimų, nuotraukų, kino filmų, magnetofoninių įrašų, tautosakos ir kitų dokumentų;

11.3.7. Medžiagai rinkti sudaro ilgalaikę programą. Organizuoja ekspedicijas į įvykių vietas. Kiek dar galima panaudoja Pirmosios Lietuvos Respublikos karininkų, aspirantų, LAKS ir KAM kūrėjų žinias ir prisiminimus. Sudaro buvusių įvykių ir kariuomenės dislokavimo schemas (žemėlapius);

11.3.8. Organizuoja senų ginklų, rūbų, skyrybos ženklų, medalių kolekcijas. Neturint galimybių visa tai saugoti-perduoti Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui.

11.3.9. Steigia mokslinę draugiją (grupę), kuri rūpinasi surinktos medžiagos apsauga, tyrimu ir publikacija:

11.3.10. Sudaro sąrašus apie Pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkų, aspirantų ir LAKS narių gimimo, mirties ir palaidojimo vietas;

11.3.11. Centro valdybos pavedimu, bendruose posėdžiuose su Atestavimo komisija tiria sudėtingus nepriimtų, pašalintų ir nusikaltusių LAKS narių skundus.Tyrimo išvadas pateikia Centro valdybos posėdžiui;

 

12 skyrius. LĖŠOS

 

12. LAKS lėšas sudaro:

12.1. Stojamieji ir nario mokesčiai bei savanoriški įnašai;

12.2. Testamentu palikimo lėšos;

12.3. Tarptautinių ir Lietuvos visuomeninių organizacijų, fondų, o taip pat asmenų dovanotos ir paaukotos lėšos;

12.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LAKS lėšas;

12.5. Skolinto kapitalo lėšos;

12.6. Leidybines veiklos pelnas;

12.7. Kitos, teisėtai gautos,lėšos.

12.2. Nuosavybės teise LAKS gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas LAKS Statute numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

12.3. Turtas gali būti įgytas už LAKS priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ir kitais teisėtais būdais.

12.4. Centro valdybos sprendimui dėl didesnės kaip 1/10 vertės turto dalies pardavimo, perleidimo ar nuomos,reikalingas LAKS narių Suvažiavimo (konferencijos) pritarimas.

12.5. LAKS skyriai kasmet perveda Centro valdybai 30% lėšų, gautų iš stojamojo ir nario mokesčių.

12.6. LAKS lėšos saugojamos banke einamojoje sąskaitoje, arba Centro valdybos kasoje.

12.7 Už sukauptas lėšas gali būti įsigyjamas kilnojamas ir nekilnojamas turtas, steigiamos įmonės.

12.8. Lėšos naudojamos tik LAKS reikmėms tenkinti ir jos veiklai užtikrinti.

12.9. Lėšos gali būti panaudojamos žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę karininkų ir rezistentu atminimo įamžinimui, jų kapų tvarkymui ir priežiūrai, žūties vietų paminkliniam paženklinimui, muziejinių ekspozicijų rengimui, atminimo paminėjimų organizavimui, leidybai.

12.10.Lėšos gali būti panaudotos socialiai remti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę karininku ir rezistentų šeimoms.

12.11. LAKS, gavęs anoniminių dovanų, privalo jas perduoti į valstybės biudžetą.

12.12. LAKS iš vieno aukotojo per metus gali gauti lėšų ar dovanų, kurių vertė ne didesnė negu 500MGL, išskyrus palikimus pagal testamentus, kurių dydis neribojamas.

12.13. LAKS finansuoti gali fiziniai ir tik tie juridiniai asmenys, kurių kapitalo sudėtyje nėra valstybės ir savivaldybės kapitalo, arba jo dalis mažesnė negu 50%.

12.14. Draudžiama LAKS valdymo organams užsienio kapitalo įmonėms, užsienio valdžios ir valdymo organams.

 

13 skyrius. STATUTO PAKEITIMO TVARKA

 

13.1. Kiekvienas LAKS pakeitimams turi teisę teikti pasiūlymus LAKS Statuto papildymams;

13.2. Kiekvienas gautasis pasiūlymas.prieš pateikiant jį Suvažiavimui (konferencijai) yra svarstomas Centro valdyboje;

13.3. Statutas keičiamas turinčiame teisinę galią Suvažiavime (konferencijoje) 4/5 balsų dauguma

 

14 skyrius.VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

14.1. LAKS veikla nutraukiama;

14.1.1. Suvažiavimui (konferencijai) priėmus sprendimą reorganizuoti LAKS;

14.1.1.1. Tuo atveju, kai LAKS reorganizuojamas padalijant ją į kelias visuomenines organizacijas, jos turėtos lėšos ir turtas paskirstomas toms naujoms organizacijoms Suvažiavimo (konferencijos)sprendimu, kuris priimamas drauge su sprendimu reorganizuoti LAKS;

14.1.1.2. Jeigu LAKS prisijungia prie kitos visuomeninės organizacijos, jos turtas ir lėšos atitenka organizacijai prie kurios prisijungiama;

14.1.1.3. Kitai visuomeninei organizacijai prisijungiant prie LAKS, jos turtas atitenka LAKS.

14.1.2. Suvažiavimui (konferencijai) priėmus sprendimą visiškai nutraukti LAKS veiklą;

14.1.2.1 LAKS nutraukus veiklą savo sprendimu, turtas ir lėšos, likę patenkinus visų likviduojamo LAKS kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, Suvažiavimo (konferencijos) sprendimu paskirstomas Skyriams, proporcingai jų suminiams įnašams.

 

LAKS pirmininkas dr.ats.plk. S.Knezys

 

Informacija atnaujinta 2013.10.21
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media