Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Juridinis įteisinimas

1989 m. lapkričio 5 d., iki LAKS steigiamosios konferencijos likus 13 dienų, buvo suabejota dėl galimybės ją surengti, nes paruošiamojo darbo konferencijai buvo daug. Tuo laiku buvo užregistruota jau apie 60 atsargos karininkų.

Padėtį išgelbėjo “Kreipimasis”, kuris buvo išspausdintas Šiaulių “Krivulėje”, Klaipėdos “Mažojoje Lietuvoje”, rajoniniuose laikraščiuose, “Respublikoje”, “Komjaunimo tiesoje”.

 

“KREIPIMASIS

Į Lietuvos atsargos (dimisijos) karininkus

Lietuvos Respublikoje vyksta pertvarka, tautinis atgimimas. Šiame procese dalyvauja ne tik lietuviai, bet ir kitos tautinės bendrijos. Aktyviai veikia ir Lietuvos atsargos karininkai. Tačiau mūsų jėgos išskaidytos, nėra vieningos darbo krypties, tarpusavio kontaktų. Todėl Lietuvos atsargos karininkų iniciatyvinė grupė, remiama karininkijos, imasi savanoriškais pagrindais įkurti visuomeninę visų kartų Lietuvos atsargos karininkų sąjungą (LAKS), dalyvaujančią Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje, remiančią Respublikos vyriausybės ir LPS pertvarkos siekius.

 

LAKS sieks ginti socialines ir kitas atsargos karininkų teises, padės jiems užimti deramą vietą visuomenėje, pagelbės nelaimėje, ypatingą dėmesį skirdama soc. aprūpinimui, sieks atstatyti istorinę tiesą apie Lietuvos kariuomenę, įžymius karininkus tautiečius, fašizmo ir stalinizmo nusikaltimus Lietuvos kariuomenei; suaktyvinti Lietuvos jaunimo auklėjimą tautine, patriotine dvasia, kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis spręsti iškylančias Respublikos jaunuoliams, tarnaujantiems Tarybinėse Ginkluotose pajėgose, problemas; kartu su Lietuvos kultūros fondo bendrija “Karių kapai” rūpintis karių kapų tvarkymu, pažymėti svarbias istorines ir karines datas.

 

LAKS nariu gali būti visų kartų atsargos (dimisijos) karininkai be amžiaus, tautybės, partiškumo, neatsižvelgiant, ar buvo represuoti, pripažįstą LAKS Įstatus ir Programą, aktyviai dalyvaujantys Respublikos vyriausybės ir LPS nubrėžtoje veikloje, davę garbingą pasižadėjimą.

 

1989 metų lapkričio 18 dieną numatoma kviesti LAKS steigiamąją konferenciją. Kviečiame visus karininkus, kuriems brangi Lietuva, kas nori aktyviai dalyvauti pertvarkoje, tautiniame atgimime, atsiliepti. Iniciatyvinės grupės nariai: dim. plk. ltn. A. Malijonis, ats. plk. A. Kairys, ats. pplk. A. Keblikas, J. Paužolis, J. Suslavičius, J. Noreika, dim. papulk. E. Bilevičius, dim. mjr. B. Brazys, ats. mjr. Z. Motiejūnas, K. Jonikas, dim. kpt. A. Verksnys, A. Martinionis, ats. kpt. K. Skrinska, med. t. kpt. P. Pilipavičius, ats. vyr. ltn. N. Šavyrovas, dim. ltn. A. Kostus, dim. ltn. J. Krakauskas, ats. pplk. V. Orentas ir C. Norkus.”

 

Po šio kreipimosi netrukus atsiliepė daugelis atsargos ir dar tebetarnaujančių sovietinėje armijoje lietuvių karininkų, panorusių įsijungti į šį darbą.

 

1989 11 19 įvyko pirmoji Lietuvos atsargos karininkų sąjungos [LAKS] steigiamoji konferencija. Dalyvavo 208 atsargos karininkai .

 

1990 kovo – rugpjūčio mėn. LAKS nariai: ats.mjr. A.Maslauskas, ats.pplk. J.Noreika, ats.karininkai – plk. S.Kairys, pplk. J.Paužolis, pplk. J. Užurka, A.Rimdžius paruošė:. Įstatymo projektą dėl Lietuvos jaunuolių pašaukimo į Lietuvos kariuomenę; Įstatymo projektą dėl Lietuvos pasienio kariuomenės; Lietuvos kariuomenės struktūras; Lietuvos kariuomenės Rikiuotės, Drausmės statutus.

 

1990 04 25 LR Vyriausybės (premjerė K. Prunskienė) Nutarimu Nr. 125 įsteigtas Krašto apsaugos departamentas prie LR Vyriausybės. LAKS nariai - pirmieji KAD darbuotojai.

 

1990 07 07 TSRS Gynybos ministro įsakymu pagal Vilniaus koloborantų teikimą, iš Lietuvos atsargos karininkų [LAKS], kariuomenės kūrėjų atimamos užtarnautos pensijos ir kariniai laipsniai: plk. S.Kairio, pplk. C.Norkaus,... iš 26 atsargos karininkų.

 

1990 11 22 LAKS pastangomis pravestas pirmasis Lietuvos kariuomenės įkūrimo 72-jų metinių paminėjimas, LAKS pastangomis ir jėgomis atkurtas ir išleistas pirmasis karinės – istorinės minties žurnalas „Kardas“.

 

LAKS savo tikslus išdėstė tuometinei LR Ministrų Tarybai.

„Lietuvos TSR Ministrų Tarybai

Pažyma

1989 m. lapkričio 18 d. konferencijos metu, kurioje dalyvavo visų kartų dimisijos ir atsargos karininkai, buvo atkurta ir įsteigta Lietuvos atsargos (dimisijos) karininkų sąjunga LAKS, kuri svarbiausiais savo uždaviniais laiko:

suburti dimisijos ir atsargos karininkus, kad bendromis jėgomis būtų galima padėti Respublikos vyriausybei įgyvendinti persitvarkymo uždavinius, aktyviai dalyvauti tautos Sąjūdyje, dirbti atgimstančiai Lietuvai;

dalyvauti Lietuvos jaunimo patriotinio auklėjimo darbe, orientuoti jaunuolius, pasirengusius įsigyti karininko profesiją;

aktyviai dalyvauti kultūriniame – istoriniame darbe, rinkti medžiagą ir ruošti leidinius apie Lietuvos kariuomenę, jų žygdarbius, organizuoti įžymių datų minėjimą, pasižymėjusių kariškių pagerbimą, leisti tam reikalui skirtą leidinį;

rūpintis atsargos ir dimisijos karininkų socialiniais ir labdaros klausimais;

Šiuo laiku esama Karo veteranų taryba aukščiau minėtų klausimų sprendimu nesirūpins arba sprendžiama tik kai kuriuos iš jų vienašališkai.

Lietuvos atsargos karininkų

sąjungos [LAKS] valdybos pirmininkas ats. plk. (parašas) A. Kairys“.

 

Įdėjus daug pastangų pagaliau istoriškai teisėtai buvo atkurta prieškario Nepriklausomos Lietuvos atsargos karininkų sąjunga, perimtos jos teisės ir veiklos tąsa. Atkuriant prieškario Atsargos karinių sąjungą teko pridėti žodį „Lietuvos“, nes dar okupuotoje Lietuvoje veikė okupaciniam režimui palankios ir sovietų valdžią remiančios okupacinės karininkų sąjungos. Štai taip ir buvo atkurta prieškario atsargos karininkų sąjunga LAKS kaip patriotinė jau Nepriklausomos Lietuvos organizacija, kuri buvo įstatymiškai įteisinta šiuo dokumentu.

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS

1990 m. balandžio 28 d. Nr. 143

Vilnius

Dėl Lietuvos atsargos karininkų

Sąjungos [LAKS] statuto registravimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

įregistruoti Lietuvos atsargos karininkų sąjungos [LAKS] statutą.

Lietuvos Respublikos

Ministrė Pirmininkė K. Prunskienė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

reikalų valdytojas A. Mikulis“.

 

LR Prezidentas A. Smetona 1930 birželio 21 d. atsargos karininkų sąjungos pirmininkui įteikė sąjungos simbolį - vėliavą. 1940 m. šį garbės simbolį karininkų ramovės šeimininkas mjr. Jokūbas Dagys birželio 15 d. paėmė savo globon ir išsaugojo per savo sūnų Aleksandrą Dagį iki LR Nepriklausomybės. Atkurtos LAKS Centro valdybos nutarimu 1999-03-02 ši vėliava kaip vienybės simbolis tarp visų kartų atsargos karininkų perduodama saugoti Kauno LAKS skyriaus pirmininkui.

 

LAKS nariai vieni iš pirmųjų Krašto apsaugos departamento [KAD] kūrėjų [1990 balandžio mėn. 25 d.] aktyviai dalyvavo atkuriant Krašto apsaugos sistemą, atkuriant ir KAM. Aktyvūs Valstybės gynėjai Sausio ir Pučo dienomis.

 

LAKS tikslai ir šiandien išlieka panašūs kaip kad ir tarpukario metais, aišku, būdingi laikmečio reikalavimams. LAKS nariai ir toliau aktyviai rūpinasi savo narių socialiniais reikalais, jaunosios kartos patriotiniu auklėjimu, mūsų valstybės nacionalinio saugumo reikalais, garbingai aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime.

Informacija atnaujinta 2018.01.16
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media