Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo

 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo (toliau – JTST Rezoliucija Nr. 1325 (2000)) pirmą kartą Jungtinių Tautų istorijoje įvertintas moterų vaidmuo ir patirtis vykstant ginkluotiems konfliktams. Šiuolaikiniams ginkluotiems konfliktams būdinga tai, kad jų metu labiausiai nukenčia civiliai gyventojai, ypač moterys ir vaikai. Taip pat auga moterų kovotojų – savo noru ar ne – skaičius. Nepaisant to, moterų vaidmuo nepripažįstamas, patirtis nevertinama.

 

JTST Rezoliucija Nr. 1325 (2000) įpareigojo valstybes nares užtikrinti didesnį moterų atstovavimą visais sprendimų priėmimo lygiais nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse institucijose ir konfliktų prevencijos, valdymo bei sprendimo mechanizmuose; įtraukti medžiagą apie moterų ginkluotuose konfliktuose apsaugą, teises ir poreikius, apie moterų vaidmenį įgyvendinant visas taikos palaikymo ir taikos stiprinimo priemones ir mokymą apie ŽIV ir AIDS į nacionalines karinio ir civilinės policijos personalo rengimo misijoms programas; didinti finansinę, techninę ir logistinę paramą mokymo, kuriuo atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą, priemonėms.

 

Lietuvai rezoliucijos turinys aktualus stiprinant moterų vaidmenį Lietuvos visuomenėje ir tarptautinėje plotmėje, šalies narystės NATO ir ES, kurios skiria didžiulį praktinį dėmesį JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimui, kontekste, taip pat įgyvendinant nacionalinės užsienio, saugumo ir vystomojo bendradarbiavimo politikos uždavinius, dalyvaujant tarptautinėse taikos kūrimo ir palaikymo misijose.

 

Įgyvendinant JTST Rezoliuciją Nr. 1325 (2000), 2011 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-263 „Dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo patvirtintas JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo priemonių planas.

 

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais parengtas priemonių planas numato tikslus, uždavinius ir konkrečias įgyvendinimo priemones. JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) priemonių planą Lietuvoje įgyvendina Užsienio reikalų (plano koordinatorius), Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Daugelis JTST Rezoliucijoje Nr. 1325 (2000) keliamų uždavinių ir tikslų, tokių kaip aktyvi tarptautinė veikla užtikrinant JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimą tarptautinėse organizacijose, parama kitų šalių iniciatyvoms, smurto prieš moteris konfliktuose netoleravimas ir pan., bus įgyvendinami diplomatinėmis priemonėmis, kurioms nereikia atskiro finansavimo.

 

Tikimasi, kad šiuo priemonių planu bus išplėstos visuomenės žinios moterų ir vyrų lygių galimybių ir JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) srityse, ekspertų, vykstančių į operacijas ir misijas, mokymas su JTST Rezoliucija Nr. 1325 (2000) susijusiais klausimais taps norma, plano priemones įgyvendinančios institucijos glaudžiau bendradarbiaus su moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir universitetų Lyčių studijų centrais, Lietuva išaugins savo lyčių lygybės ekspertus, padidės moterų, dalyvaujančių priimant visų lygių sprendimus, skaičius.

 

JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo priemonių planą koordinuoja Užsienio reikalų ministerija.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) dalyvauja JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) Lietuvoje priemonių plano įgyvendinime. Siekiant įgyvendinti minėtą teisės aktą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-244 ,,Dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje priemonių plano patvirtinimo nustatytos JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje priemonės ir už tų priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai.

 

 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo krašto apsaugos sistemoje įgyvendinimas

  

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (toliau – LKA) atlikti tyrimai apie moterų ir vyrų socialinės, ekonominės ir psichologinės padėties skirtumus krašto apsaugos sistemoje (2012 m.), karių ir darbuotojų požiūrį į moterų ir vyrų lygių karjeros galimybių įgyvendinimą krašto apsaugos sistemoje (2013 m.). Taip pat į LKA mokomųjų dalykų programas įtrauktos temos, susijusios su JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) nagrinėjamų klausimų įgyvendinimu:

 

  • Kurse „Tarptautinės organizacijos ir tarptautinės operacijos“ dėstoma apie Jungtinių Tautų Organizaciją (toliau – JTO), struktūrą, veiklą, pagrindinius dokumentus ir supažindinama su JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) turiniu ir įgyvendinimo priemonėmis tarptautinių operacijų metu;      
  • Kurse „Politikos mokslo pagrindai“, dėstant apie feminizmo kryptį ir moterų judėjimus už lygias teises, nagrinėjamos konkrečių valstybių ir tarptautinės politikos priemonės, užtikrinančios moterų teises ir ginančios jų saugumą, taip pat ir JTST Rezoliucija Nr. 1325 (2000); 
  • Kurse „Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas (bakalauro ir magistro studijų programose) nagrinėjama, kaip JTO rezoliucijos ir konkrečiai JTST Rezoliucija Nr. 1325 (2000) taikoma konflikto zonose;
  • Į bakalauro studijų programą „Gynybos technologijų vadyba“ įtraukta tema „Humanitarinė teisė“: dėstoma medžiaga apie JTO, jos struktūrą, veiklą, pagrindinius dokumentus, supažindinama su Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) turiniu ir įgyvendinimo priemonėmis;
  • Užsienio kalbų katedroje į anglų kalbos mokymo programą įtraukta tema, susijusi su moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais.

 

Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe ir Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre skaitomos paskaitos (1 val. trukmės) į tarptautines operacijas (misijas) siunčiamam personalui aktualiais JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) klausimais. Paskaitos skaitomos kariams, besirengiantiems tarptautinėms operacijoms (misijoms) Afganistane, Malyje, Somalyje, Kosove, Turkijoje, Viduržemio jūros regione.

 

KAM Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas (toliau – SKVRD), įgyvendindamas JTST rezoliucijos Nr. 1325 (2000) nuostatas, interneto svetainėje www.kam.lt ir visuomenei bei žiniasklaidai platinamuose pranešimuose nuolat pateikia informaciją apie galimybę moterims savo noru lygiomis teisėmis su vyrais atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT). Informacija apie moteris, tarnaujančias Lietuvos kariuomenėje, skelbiama ir socialiniuose tinkluose. Taip pat SKVRD įvairioms žiniasklaidos priemonėms siūlo susitikti su Lietuvos kariuomenėje tarnaujančiomis moterimis ir pakalbėti apie tarnybą, jų norą tarnauti lygiomis teisėmis su vyrais. Nuo 2015 m. pabaigos Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė pradėjo bendradarbiauti su prodiuserių įmone ir kurti dokumentinį filmą „Gentle Warriors“ (liet. „Švelnūs kariai“) (prod. Giedrė Žickytė, prod. kompanija „Moonmakers“) apie penkias jaunas merginas, savo noru pasirinkusias atlikti NPPKT Lietuvos kariuomenėje. Dokumentinio filmo projektas pristatomas įvairiuose tarptautiniuose dokumentinių filmų festivaliuose ir forumuose. Kūrybinė grupė ir toliau tęsia 2015 m. pabaigoje pradėtus filmavimo darbus.

 

Krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, susijusiuose su JTST Rezoliucijos Nr. 1325 (2000) nuostatų įgyvendinimu.

 

 

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa

 

Įgyvendinant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos patvirtinimo“, krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-804 „Dėl veiksmų, skirtų Valstybinei moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programai įgyvendinti krašto apsaugos sistemoje, 2015–2017 m. plano patvirtinimo“ patvirtintas Veiksmų, skirtų Valstybinei moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programai įgyvendinti krašto apsaugos sistemoje, 2015–2017 m. planas.

 

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas 2018–2021 metams, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-331 Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo”.

 

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Įgyvendinant planą 2015 m. krašto apsaugos sistemoje buvo atlikti šie veiksmai (atsisiųsti).

 

Įgyvendinant planą 2016 m. krašto apsaugos sistemoje buvo atlikti šie veiksmai (atsisiųsti).

 

Įgyvendinant planą 2017 m. krašto apsaugos sistemoje buvo atlikti šie veiksmai (atsisiųsti).

 

Įgyvendinant planą 2018 m. krašto apsaugos sistemoje buvo atlikti šie veiksmai (atsisiųsti).

 

Įgyvendinant planą 2019 m. krašto apsaugos sistemoje buvo atlikti šie veiksmai (atsisiųsti).

 

Įgyvendinant planą 2020 m. krašto apsaugos sistemoje buvo atlikti šie veiksmai (atsisiųsti).

  

Įgyvendinant planą 2021 m. krašto apsaugos sistemoje buvo atlikti šie veiksmai (atsisiųsti).

 

 

Daugiau informacijos moterų ir vyrų lygybės klausimais galite rasti čia.

Informacija atnaujinta 2022.01.20
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media