Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Virginijus Vitalijus Vilkelis

Statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

1. Vadovauja Departamentui, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, jam pavestų uždavinių vykdymą;

2. užtikrina Departamento veiklos planavimą ir veiklos planų vykdymą;

3. tvirtina Departamento darbo reglamentą, skyrių nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, nustato Departamento vidaus tvarkos taisykles, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

4. kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, tarptautinės sutartys, Seimo ir Vyriausybės nutarimai, krašto apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai, Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimai;

5. teikia krašto apsaugos ministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Departamento veikla ir įgaliojimais, projektus, padeda Krašto apsaugos ministerijai formuoti valstybės mobilizacijos, priimančiosios šalies paramos ir pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo politiką;

6. teikia krašto apsaugos ministrui pasiūlymus dėl mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos ir pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo, civilinės saugos organizavimo ir reagavimo ekstremaliųjų situacijų metu Krašto apsaugos ministerijoje ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose teisinio reglamentavimo tobulinimo;

7. leidžia įsakymus civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti, mobilizacijos, demobilizacijos vykdymo, civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų dalyvavimo teikiant priimančiosios šalies paramą administravimo, pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo organizavimo ir koordinavimo klausimais, prireikus kartu su kitų valstybės institucijų vadovais leidžia bendrus įsakymus šiame punkte nurodytais klausimais, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, tvirtina mobilizacinius nurodymus civilinėms mobilizacijos institucijoms;

8. analizuoja NATO ir ES valstybių pasirengimo mobilizacijai praktiką;

9. Departamento vardu nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria nuobaudas;

10. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

11. pasirašo sandorius, ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

12. teikia duomenis, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos;

13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14. teikia krašto apsaugos ministrui tvirtinti Departamento nuostatus, struktūrą ir pareigybių sąrašus;

15. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Departamento personalą ir užtikrina personalo administravimo funkcijų atlikimą Departamente;

16.vertina pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

17. atstovauja Departamentui krašto apsaugos sistemos institucijose, Krašto apsaugos ministerijai ar kitoms krašto apsaugos sistemos institucijoms valstybės, savivaldybių institucijose ar įstaigose, ūkio subjektuose, užsienio valstybių, NATO ir ES institucijose;

18. teikia Krašto apsaugos ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;

19. pagal Departamento kompetenciją susirašinėja su krašto apsaugos sistemos ir kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar jų padaliniais;

pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus

 

Statutinis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2.būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų valdymą, valstybės tarnybą ir tarnybą krašto apsaugos sistemoje, pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramai teikti, mobilizacijos, demobilizacijos vykdymą ir priimančiosios šalies paramos teikimą;

4. gerai išmanyti krašto apsaugos sistemos struktūrą, valdymo principus, veiklos prioritetus ir strateginio planavimo principus;

5.turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6. atitikti Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statute nustatytus priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą reikalavimus;

7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Departamento veiklą, vadovauti pavaldiniams, paskirstyti jiems užduotis, kontroliuoti ir vertinti, kaip jos atliekamos;

8. gebėti praktiškai taikyti naujas žinias ir įgūdžius;

9. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir pasiūlymus;

10. gebėti atstovauti Departamentui kitose institucijose;

11. išmanyti NATO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) terminiją, žinoti NATO ir ES veiklos principus, NATO institucijų struktūrą;

12. būti susipažinęs su užsienio valstybių NATO ir (ar) ES narių patirtimi valdant nacionalines ir tarptautines krizes ir užtikrinant nacionalinį valstybės saugumą karo padėties ar kitų nepaprastųjų situacijų metu;

13. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;

14. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo (C1) lygiu;

15. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: Internet Explorer, Ms Office.

Informacija atnaujinta 2018.01.30
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media