Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Petras Kavaliūnas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Rengia siūlymus dėl Departamento lėšų poreikio, formuojant Krašto apsaugos ministerijos biudžetą, kad būtų užtikrinamos lėšos Departamentui pavestoms funkcijoms vykdyti ir Departamento naudojamų lėšų ir turto efektyvumui užtikrinti;

2. rengia ir teikia Departamento direktoriui tvirtinti Departamento sąskaitų planą ir apskaitos registrų sąrašą;

3. dalyvauja rengiant ir koordinuoja Departamento investicijų projektų rengimą;

4. organizuoja Departamente jo kompetencijai priskirtų sutarčių sudarymą ir finansinių dokumentų rengimą ir tvarkymą;

5. kontroliuoja Departamento ūkinių operacijų dokumentavimą, piniginių lėšų bei turto apskaitą;

6. pagal kompetenciją planuoja, organizuoja, vykdo viešuosius pirkimus;

7. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus, organizuoja ir vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras;

8. rengia ir teikia viešą informaciją, susijusią su Departamento viešaisiais pirkimais, dėl jos paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

9. teikia informaciją nustatyta tvarka ir terminais apie pirkimų ir sutarčių vykdymą krašto apsaugos sistemos interneto svetainės skyriaus ,,Krašto apsaugos sistema“ poskyryje ,,Įsigijimų departamentas“;

10. užtikrina teikiamų apskaitos dokumentų tinkamą įforminimą nustatyta tvarka ir terminais;

11. valstybinei funkcijai „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ atlikti:

11.1. rengia asignavimų savivaldybėms poreikio apskaičiavimo metodikos pakeitimų ir papildymų projektus;

11.2. rengia savivaldybių atsiskaitymo Krašto apsaugos ministerijai įvykdymo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimų ir papildymų projektus;

11.3. apskaičiuoja lėšų poreikį;

11.4. nustatyta tvarka ir terminais teikia sąmatas (ar jų projektus) atitinkamoms savivaldybėms ir Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui ir Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos.

12. renka iš savivaldybių finansines ataskaitas (ketvirtines, metines) apie valstybinei funkcijai vykdyti skirtų lėšų naudojimą, organizuoja jų patikrinimą, tikrina iš savivaldybių gautus tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus ir teikia Departamento direktoriui tvirtinti;

13. renka iš savivaldybių veiklos ataskaitas (ketvirtines), vykdo naudojamų lėšų ir darbo sąnaudų pagal pirminę paskirtį kontrolę;

14. organizuoja metinę Departamento valdomo turto inventorizaciją ir kitus su ja susijusius veiksmus;

15. rengia ir teikia siūlymus dėl Departamento rengiamų teisės aktų bei kitų dokumentų, susijusių su finansiniais klausimais, projektų;

16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos ekonominės ir finansinės veiklos valdymą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, darbo santykius ir Departamento veiklos sritį;

4. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

6. gebėti rengti teisės aktų projektus;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

8. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9. turėti patirties organizuojant viešuosius pirkimus;

10. gebėti rengti investicijų projektus;

11. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

12. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media