Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Parama karių šeimoms

Parama šeimoms kario žūties (mirties) atveju

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar kai karys nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, jo šeimos nariams mokama vienkartinė kompensacija. Vienkartinė kompensacija lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

Daugiau informacijos apie vienkartines kompensacijas galima rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.) bei Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-420 ,,Dėl Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis. Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam kariui, jeigu kario šeima sutinka, pastatomas krašto apsaugos ministro patvirtinto pavyzdžio antkapinis paminklas. Jeigu kario artimieji palaidoja žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį nei kario paminklą, apmokama paminklo išlaidų dalis, neviršijanti kario antkapinio paminklo vertės.

 

Karių, žuvusių (mirusių) užsienyje su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis, taip pat užsienyje žuvusių (mirusių) kartu su kariu užsienyje gyvenusių šeimos narių, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

  

Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija

Žuvusių (mirusių) karių šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai), atitinkantys Valstybinių pensijų įstatyme nustatytas sąlygas, įgyja teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, jei miręs asmuo buvo įgijęs teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą, valstybinę netekto darbingumo pensiją ar vieną iš šių pensijų gavo arba žuvo ar mirė nuo sužalojimų dėl priežasčių, susijusių su tarnyba. Karių šeimos nariai taip pat turi teisę gauti socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensiją, tačiau turi pasirinkti kurią iš šių pensijų jie nori gauti.

 

Daugiau informacijos apie pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją galite rasti Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme bei Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 ,,Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo".

   

Taip pat informacija dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo teikiama LK Gynybos štabo Personalo valdybos J1 Socialinės saugos skyriuje.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

 

Skyriaus vedėjas Agnė Inčirauskienė

Tel.: +370 5 265 7592, KATT 27 092

el. paštas: [email protected] 

 

Vyr. specialistas Laima Stoškuvienė

Tel.: +370 5 265 7575, KATT 27 075

el. paštas: [email protected]

 

Materialinė pašalpa

PKT kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių,) vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių, brolių (įbrolių), seserų (įseserių), sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, taip pat sutuoktinio, partnerio, sugyventinio tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių) bei išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas PKT karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa. Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

 

Mirus PKT kariui, jo šeimos nariui skiriama 5 minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa.

 

*Minimalioji mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Daugiau informacijos apie materialines pašalpas galima rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (68 str.) bei Materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos apraše, patvirtintame krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 19 įsakymu Nr. V-508 ,,Dėl Materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos sudarymo".

 

Parama kariams, tarnaujantiems užsienyje

PKT kariams, tarnaujantiems užsienyje, už šeimos narius, kurie užsienyje gyvena kartu su PKT kariu, mokamos išmokos (kompensacijos), susijusios su PKT tarnyba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, specialiosiose misijose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose, taip pat išmokos (kompensacijos), susijusios su būtinomis vykstant į užsienio valstybę, gyvenant joje ir grįžtant iš užsienio valstybės patirtomis išlaidomis.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (61 str.).

 

Karių vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas lengvata (priėmimas pirmumo tvarka)

Krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į sudėtingą PKT karių vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei norėdama užtikrinti palankesnes tarnybos sąlygas PKT kariams, kreipėsi į Lietuvos Respublikos savivaldybes, prašydama bendradarbiauti. Kai kurios Lietuvos Respublikos savivaldybės atsižvelgė į sudėtingas PKT karių tarnybos sąlygas ir savo kompetencijos ribose pakoregavo teisės aktus, nustatydamos papildomas išimtis, priimant karių vaikus prioritetine tvarka.

 

Savivaldybės, teikiančios lengvatas (prioritetus) priimant karių vaikus į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes:


  • Vilniaus miesto savivaldybė - perkeliamų (rotuojamų) iš kitos savivaldybės į Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją PKT karių vaikams, kai įstaigoje yra laisva vieta vaiko amžių atitinkančioje grupėje (šį klausimą nagrinėja Vilniaus miesto savivaldybės komisija, skirta vaikų priėmimo ar perkėlimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti);  
  • Kauno miesto savivaldybė - perkeliamų (rotuojamų) karių vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
  • Kauno rajono savivaldybė - vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka karo tarnybą;
  • Marijampolės rajono savivaldybė - vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir yra keliami į naujas tarnybos vietas;
  • Jonavos rajono savivaldybė - vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą;
  • Tauragės rajono savivaldybė - šeimoms, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;
  • Radviliškio rajono savivaldybė - vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karo tarnybą.

 

Karių vaikų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas lengvata

 

Vilniaus miesto savivaldybė 2022 m. vasario 2 d. priėmė sprendimą taikyti lengvatą perkeltų (rotuotų) PKT karių vaikams, priimant juos į bendrojo ugdymo mokyklas. Nuo šiol perkeltų (rotuotų) į Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją PKT karių vaikai į bendrojo ugdymo mokyklas yra priimami be eilės.

 

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas galite rasti Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316 ,,Dėl Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022 - 2023 mokslo metams patvirtinimo".

 

 

Informacija atnaujinta 2022.03.16
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media