Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

Kompensacijos

Kelionių išlaidų kompensacijos

 

Informacija rengiama

 

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo ar žūties (mirties) atveju

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo atveju

Kariams dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba dėl tarnybos tapusiems neįgaliais arba ir netapusiems neįgaliais, bet dėl sveikatos sutrikimo (traumos ar ligos) likus liekamųjų reiškinių mokamos vienkartinės kompensacijos, kurių dydžiai sveikatos sutrikimo atveju priklauso nuo sužalojimo sunkumo.

 

Kariūnui mokama vienkartinė kompensacija dėl sveikatos sutrikimo tapusiam neįgaliam ir netekusiam:

  • 75–100 procentų darbingumo – 46,55 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • 60–70 procentų darbingumo – 37,24 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • 45–55 procentų darbingumo – 27,93 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • ki 40 procentų darbingumo – 23,28 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu sunkaus sveikatos sutrikimo atveju kariūnas po gydymo netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės, ir (ar) organų funkcijos) ir dėl to sumažėjo kariūno tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 12 mėnesių nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 18,62 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu apysunkio sveikatos sutrikimo atveju kariūnas po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės, ir (ar) organų funkcijos) ir dėl to sumažėjo kariūno tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 6 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 13,97 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu lengvo sveikatos sutrikimo atveju kariūnas netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės, ir (ar) organų funkcijos) ir dėl to sumažėjo kariūno tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 3 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 9,31 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.) ir Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos apraše.

 

Prašymo formą kompensacijai gauti, kai liko liekamųjų reiškinių arba nustatytas netektas darbingumas, galite rasti čia.

Prašymo formą kompensacijai gauti, kai neliko liekamųjų reiškinių, galite rasti čia.

 

 

Kompensacijos kario žūties (mirties) atveju

Kariūnui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar kai kariūnas nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 93,1 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija, bet ne mažiau kaip po 77,58 Vyriausybės nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų (MMA)* kiekvienam kariūno išlaikytiniui.

 

Kariūnui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, išskyrus numatytus atvejus, kai karys žuvo (mirė) ar sutriko jo sveikata dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba kai karys nužudytas ar jo sveikata sutrikdyta dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 9,31 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Vienkartinė kompensacija lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.) ir Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos apraše.

 

Prašymo formą kompensacijai gauti kario žūties atveju galite rasti čia.

 

  

Laidojimo parama

 

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis.

 

Karių, žuvusių (mirusių) užsienyje su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis, taip pat užsienyje žuvusių (mirusių) kartu su kariu užsienyje gyvenusių šeimos narių, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

 

Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam kariui Krašto apsaugos ministerijos lėšomis pastatomas paminklas. 

 

* Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 42 Eur.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (68 str.).

 

Karį laidojusio asmens prašymas dėl laidojimo išlaidų apmokėjimo, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo arba paramos laidojimo išlaidoms iš dalies padengti su visais reikiamais dokumentais pateikiami Krašto apsaugos ministerijai.

 

Daugiau informacijos apie išlaidų apmokėjimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarime Nr. 1340 „Dėl karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Mirusio kario artimieji, pageidaujantys pastatyti patvirtinto pavyzdžio paminklą (vertės dydis - 422,27 Eur), prašymą dėl paminklo pastatymo pateikia dalinio, junginio, karinio vieneto, kitos krašto apsaugos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnavo karys, vadui (toliau – karinio vieneto vadas).

 

Jei mirusio kario artimieji, nutarę statyti kitokį paminklą, prašymą dėl kitokio paminklo pastatymo ir išlaidų dalies apmokėjimo kartu su paminklo pagaminimo ir pastatymo išlaidas patvirtinančiais dokumentais pateikia karinio vieneto vadui.

 

Mirusio kario artimiesiems iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų apmokama kitokio paminklo pastatymo išlaidų 80 procentų dalis, bet neviršijant nustatytos patvirtinto pavyzdžio paminklo vertės dydžio.

 

Mirusio kario artimieji, prieš pradėdami statyti kitokį paminklą, gali pateikti karinio vieneto vadui  prašymą apmokėti dalį kitokio paminklo pastatymo išlaidų ir pasirinktam paminklo gamintojui avansu pervesti 50 procentų išlaidų kitokiam paminklui pastatyti. Prie prašymo turi būti pridėta su pasirinktu paminklo gamintoju sudaryta kitokio paminklo pirkimo sutarties kopija arba išankstinio apmokėjimo sąskaita.

 

Daugiau informacijos LR Krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl antkapinio paminklo žuvusiam ar mirusiam kariui ar šauliui pastatymo arba išlaidų dalies jo artimiesiems apmokėjimo tvarkos aprašo ir antkapinio paminklo šauliui ar kariui pavyzdžio patvirtinimo“ patvirtintame tvarkos apraše.

 

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, ortopedijos priemonių ir neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų apmokamos užsienio valstybėje kariui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal išlaidos, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, taip pat protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (65 str. 4 d.).

 

Neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, ir tapusiems neįgaliems arba likus liekamųjų reiškinių, trikdančių tarnybinių funkcijų vykdymą, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų kompensuojamos neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (651 str. 3 d.).

 

Prašymai dėl minėtų išlaidų apmokėjimo su reikalingais dokumentais teikiami Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo bei priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) šiuo adresu: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, Vilnius, tiesiogiai ar registruotu laišku arba el. paštu [email protected] Teikiant prašymą el. paštu, pateikiamos reikiamų dokumentų kopijos, vėliau Komisijai pateikiami dokumentų originalai.

 

Reikalingų dokumentų pateikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakyme Nr. V-803 „Dėl tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

 

Karo tarnybos ir personalo departamentas

Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyrius

Tel.: +370 5 273 5680

Informacija atnaujinta 2022.01.03
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media