Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistema

I. Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimas

 

Siekiant palengvinti į pensiją išeinančių karių prisitaikymą prie pakitusios aplinkos, kariams sudaryta galimybė dalyvauti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos (toliau – Integracijos sistema) priemonių įgyvendinime (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“).

 

Integracijos sistemos priemonės krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS) įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-995 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ įgyvendinimo“.

 

Integracijos sistemos priemonės taikomos:

- asmenims, kurie yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją (toliau – buvę pareigūnai ir kariai);

- asmenims, kuriems iki Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nustatytos teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai).

 

Integracijos sistemos dalyviai turi teisę gauti:

- integracijos į darbo rinką priemones Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo ir kt. paslaugas);

- medicinines reabilitacijos paslaugas Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (toliau KMT) Karių reabilitacijos centre (toliau – KRC) (jeigu nustatytas medicininės reabilitacijos poreikis, kurį nustato KMT).

 

Integracijos į darbo rinką priemonės

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Užimtumo tarnyba. Integracijos į darbo rinką priemones sudaro Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės, kurios teikiamos:

-  darbingo amžiaus valstybinės pensijos gavėjams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išėjimo iš tarnybos dienos;

-  taip pat tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.

 

Pagal galimybes (jeigu susidaro pakankamas karių ir pareigūnų skaičius) darbo rinkos paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimas) teikiamos karių ir pareigūnų tikslinėms grupėms.

 

Integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Medicininės reabilitacijos paslaugos apima medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemones. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę kariai ir pareigūnai gali pasinaudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų tarnybos pabaigos dienos.

 

 Integracijos sistemos priemonės įgyvendinamos 3 etapais:

 • pirmasis etapasinformacinis, per kurį tarnybą baigiantys kariai ir pareigūnai informuojami apie numatomą jų tarnybos pabaigos (kai pareigūnai atleidžiami iš tarnybos arba kariai išleidžiami į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją) laiką (datą) ir galimybę jiems pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis; informuojami ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos kario ar pareigūno tarnybos pabaigos dienos; už pirmojo etapo įgyvendinimą atsakingi KAS institucijų ir jų padalinių personalo tvarkymo funkcijas atliekantys asmenys (toliau personalo specialistas (-ai)), kuriose tarnauja tarnybą baigiantys kariai ir pareigūnai arba kurios juos išleido į atsargą arba atleido iš tarnybos;
 • antrasis etapasparengiamasis, per kurį nustatomas tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams taikytinų Integracijos sistemos priemonių poreikis ir taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, skirtos tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams;
 • trečiasis etapas  paslaugų, per kurį buvusiems pareigūnams ir kariams teikiamos integracijos į darbo rinką priemonės. Šis etapas pradedamas įgyvendinti, kai tarnybą baigiantiems kariams ir pareigūnams iki numatomos kario ar pareigūno tarnybos pabaigos dienos lieka ne daugiau kaip 6 mėnesiai. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę kariai ir pareigūnai gali pasinaudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų tarnybos pabaigos dienos.

 

Integracijos sistemos priemonių koordinavimas KAS

Integracijos sistemos įgyvendinimą KAS koordinuoja KAM Karo tarnybos ir personalo departamentas, kurio specialistas (-ai) bendradarbiaudamas (-i) su Užimtumo tarnyba, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų, vykdančių atsargos karių integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos srities veiklą, specialistais, rengia ir periodiškai (prireikus) atnaujina kariams ir pareigūnams skirtą informaciją, susijusią su Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu, skelbia ją KAM intraneto ir interneto svetainėse, raštu siunčia KAS institucijoms ir jų padaliniams, teikia metodinę pagalbą Integracijos sistemos priemones įgyvendinančioms KAS institucijoms ir jų padaliniams.

 

Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimas KAS:

 

I. Pirmasis etapas (informacinis):

 • ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos kario ar pareigūno tarnybos pabaigos dienos, karys ar pareigūnas tarnybiniu el. paštu, o jeigu karys ar pareigūnas neturi tarnybinio el. pašto – raštu informuojamas apie numatomą jo tarnybos pabaigos datą ir galimybę dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones;
 • kartu su informaciniu pranešimu kariui ar pareigūnui pateikiama parengta informacija apie Integracijos sistemos priemones ir galimybę dalyvauti jas įgyvendinant, personalo specialisto (-ų) kontaktiniai duomenys.

 

II. Antrasis etapas (parengiamasis):

 • tarnybą baigiantis karys ar pareigūnas, gavęs aukščiau nurodytą informaciją ir dokumentus ir nusprendęs dalyvauti arba nedalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, per 30 dienų nuo nurodytos informacijos gavimo pateikia personalo specialistui rašytinį laisvos formos prašymą leisti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones arba atsisakymą dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones; 
 • karys ar pareigūnas nusprendęs dalyvauti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinime, atvyksta į susitikimą su personalo specialistu, kuris pateikia Užimtumo tarnybos kontaktus (specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemones, sąrašas ir kontaktai), taip pat informaciją apie Užimtumo tarnybos, kitų įstaigų ar socialinių partnerių pateiktą arba jų interneto svetainėse paskelbtą informaciją apie jų teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius kariams ir pareigūnams, taip pat informaciją apie tai, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie integracijos į darbo rinką priemones; 
 • tarnybą baigiančiam kariui ar pareigūnui, pageidaujančiam pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, nuvykus į KMT, jos specialistai ištiria tarnybą baigiančio kario ar pareigūno sveikatos būklę ir nustato, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Esant gydymo indikacijų, išrašomas siuntimas į KRC medicininei reabilitacijai. Nesant gydymo indikacijų, pateikiama išvada, kad tarnybą baigiančiam kariui ar pareigūnui medicininė reabilitacija nebūtina;
 • jeigu tarnybą baigiantis karys ar pareigūnas pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, personalo specialistas raštu arba el. paštu praneša Užimtumo tarnybai apie tarnybą baigiantį karį ar pareigūną, pageidaujantį pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, nurodydamas tarnybą baigiančio kario ar pareigūno vardą, pavardę, statutinę įstaigą, kurioje jis tarnauja, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą);
 • Užimtumo tarnybos specialistai, gavę informaciją iš personalo specialisto apie tarnybą baigiančio kario ar pareigūno pageidavimą pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, ne vėliau kaip 30 dienų nuo informacijos gavimo telefonu ir (arba) el. paštu informuoja tarnybą baigiantį karį ar pareigūną apie taikomų integracijos į darbo rinką priemonių datą ir vietą, Užimtumo tarnybos organizuojamus renginius, skirtus tarnybą baigiantiems kariams ir pareigūnams, kuriuose jis gali dalyvauti. Tarnybą baigiantiems kariams ir pareigūnams taikomos jiems skirtos integracijos į darbo rinką priemonės.

 

III. Trečiasis etapas (paslaugų):

 • kariams ir pareigūnams teikiamos darbo rinkos paslaugos, užimtumo rėmimo priemonės. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę kariai ir pareigūnai gali pasinaudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų tarnybos pabaigos dienos;
 • personalo specialistas, atsižvelgdamas į tarnybą baigiančio kario ar pareigūno pageidavimus, raštu pateikia kariui ar pareigūnui informaciją apie joje esančias laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, į kurias karys ar pareigūnas galėtų pretenduoti ar būti priimtas. Jeigu karys ar pareigūnas pageidauja būti priimtas į jam pasiūlytas esančias laisvas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, personalo specialistas supažindina jį su priėmimo į šias pareigas tvarka. Karys ar pareigūnas, priimtas į pareigas, apie tai telefonu ir (arba) el. paštu informuoja Užimtumo tarnybą;
 • karys ar pareigūnas, negalintis nurodytu laiku atvykti į KRC, privalo apie tai pranešti šiai įstaigai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki nustatytos medicininės reabilitacijos pradžios. Tokiu atveju kariui ar pareigūnui paskiriamas kitas medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo laikas. Esant papildomam medicininės reabilitacijos paslaugų poreikiui, gali būti suteiktos papildomos medicininės reabilitacijos paslaugos;
 • KRC, suteikęs medicininės reabilitacijos paslaugas, išduoda kariui ar pareigūnui formą 027/a arba ligos istorijos išrašą, kuriuos šis pristato į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje užsiregistravęs pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, taip pat informuoja apie tai personalo specialistą, kuris siuntė karį ar pareigūną į KMT nustatyti, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. KRC, paskirtu laiku nesuteikęs kariui ar pareigūnui medicininės reabilitacijos paslaugų, apie tai informuoja personalo specialistą, taip pat nurodo šių paslaugų nesuteikimo priežastis ir pagrindą ir apie galimybę suteikti šias paslaugas vėliau, arba nurodo priežastis, dėl kurių paslauga negalės būti suteikta;
 • jeigu kariui ar pareigūnui, atvykusiam į KRC ar Užimtumo tarnybą, numatytos integracijos į darbo rinką ar medicininės reabilitacijos paslaugos nesuteikiamos, apie tai jis turi pranešti personalo specialistui;
 • jeigu dėl objektyvių priežasčių buvęs karys ar pareigūnas negali pareikšti pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iki jo tarnybos pabaigos, jis turi teisę kreiptis į KAS institucijos ar jo padalinio, iš kurio atleistas iš tarnybos arba išleistas į atsargą, vadovą, prašydamas leisti pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis ir nurodydamas aplinkybes, dėl kurių negalėjo pareikšti pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iki jo tarnybos pabaigos, kartu pateikti tas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Įstaigos vadovas, įvertinęs prašyme nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl galimybės buvusiam kariui ar pareigūnui pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis. Įstaigos vadovui pritarus, kariui ar pareigūnui pradedami įgyvendinti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo antrasis ir trečiasis etapai.

 

II. Užimtumo tarnyba

 

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Užimtumo tarnyba. Ji savo interneto svetainėje www.uzt.lt skelbia informaciją apie teikiamas paslaugas, kariams ir pareigūnams organizuojamus renginius.

 

Siūlomas labai platus formaliojo ir neformaliojo mokymo programų spektras. Jų sąrašus galima rasti paspaudus šias nuorodas: 1) formaliojo mokymo programos; 2) neformaliojo mokymo programos.

 

Asmenys, ieškantys įsidarbinimo galimybių Lietuvoje ar užsienio šalyse, informacijos apie tai gali rasti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt. Užimtumo tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija apie situaciją Lietuvos darbo rinkoje, jos kitimo tendencijas, siūlomas darbo vietas, paklausiausias profesijas, pateikiami patarimai ieškantiems darbo galimybių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir kt. Naujausi darbo pasiūlymai, kurie registruojami kiekvieną dieną, skelbiami Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt skiltyje Darbo paieška.

 

Darbo galimybių asmenys gali ieškoti savarankiškai arba pasinaudoti Užimtumo tarnybos ir (ar) privačių įdarbinimo tarpininkų paslaugomis. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje veikiančios įdarbinimo paslaugas teikiančios privačios įmonės, teikiančios tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti Užimtumo tarnybos informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas. Svarbu pažymėti, kad už tarpininkavimą įdarbinant šios įmonės iš darbo ieškančio asmens negali rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių. Šį reikalavimą pažeidžiančios įmonės yra baudžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III.  Dalyvavimas Užimtumo tarnybos programose tarnybos metu

 

Profesinės karo tarnybos karys, kuriam iki Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nustatytos teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių, nusprendęs dalyvauti įgyvendinant  Integracijos sistemos priemones, karinio vieneto vado sprendimu tarnybos metu gali būti išleidžiamas iš tarnybos dalyvauti tarnybą baigiančio kario individualiame užimtumo rėmimo veiklos plane numatytose priemonėse (Karo tarnybos statuto 457 p.).

 

IV. Lietuvos karių ir veteranų asociacija 

  

2014 m. balandžio 30 d. KAM pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos karių ir veteranų asociacija (toliau – LKIVA). Pagrindinis LKIVA veiklos tikslas – vienyti Lietuvos KAS karius, rūpintis atsargos, dimisijos karių integracija į visuomenę, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, švietėjiškoje, mokslinėje, pedagoginėje veikloje, palaikyti glaudžius ryšius su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis giminingomis Europos Sąjungos ir NATO organizacijomis.

 

Minėta sutartimi numatyta rengti konsultacijas išeinantiems į atsargą kariams sveikatos, įdarbinimo, profesinio orientavimo ir perkvalifikavimo klausimais, organizuoti seminarus ir teikti pagalbą norintiems pradėti savo verslą. Šios priemonės teikiamos tiesiogiai kariams arba per KAS institucijas ir jų padalinius.

 

2014–2015 m. įvyko LKIVA susitikimai Vilniuje, Rukloje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose, kur besiruošiantiems išeiti į atsargą kariams buvo pristatyta LKIVA vykdoma penkerių metų karių integravimo į civilinį gyvenimą programa, aptarti psichologinio pobūdžio klausimai, teiktos individualios įvairių sričių specialistų konsultacijos.

 

Siekdama kuo efektyviau vykdyti atsargos karių socialinės integracijos veiklą, LKIVA ieško bet kokios finansinės paramos. 2016 m. LKIVA dalyvavo KAM paskelbtame asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų konkurse, kur į 2016 m. bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis prioritetinių temų sąrašą buvo įtraukta tema „Karių socialinė integracija: psichologinė ir socialinė parama tarnyboje sužeistiems ir į atsargą išleistiems kariams“. LKIVA pateikė kelias paraiškas (buvo parengti du projektai skirtingomis temomis), kurių vienas projektas laimėjo konkursą ir gavo finansavimą iš KAM skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Daugiau informacijos apie KAM bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis galite rasti KAM interneto svetainėje http://kam.lt/lt/veikla_576/bendradarbiavimas_su_asociacijomis/veiklos_programu_finansavimas.html.

 

2017 m. LKIVA vykdė Karių, išleidžiamų į atsargą, socialinio prisitaikymo bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis programą, kuri buvo skirta padėti kariams integruotis į visuomenę bei realizuoti turimą potencialą. Kariai buvo supažindinami su LKIVA socialinių partnerių teikiamomis paslaugomis bei pagalba, kalbėta apie galimybes pritaikyti tarnybos metu įgytas kompetencijas darbui Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje. Su kariais išsamiai aptarti psichologiniai iššūkiai išeinant į atsargą, socialinės integracijos sunkumai ir jų įveikimo būdai, atlikti asmenybės profiliavimai, aptarti įsidarbinimo klausimai (pokalbis su darbdaviu, CV rašymas ir kt.), pristatyta darbo rinkos apžvalga ir kt. Aplankyta 16 Lietuvos kariuomenės dalinių, susitikimuose dalyvavo virš 200 karių, per artimiausius du metus ketinančių išeiti į atsargą.

 

Jeigu pageidaujate:

• gauti konsultacijas karių integravimo į visuomenę, saugos, sveikatos, darbo, tarnybos ir panašiais klausimais,

• dalyvauti LKIVA vykdomose ar (ir) organizuojamose profesinio orientavimo, profesinio perkvalifikavimo priemonėse,

• pradėti savo verslą ir gauti su tuo susijusias konsultacijas,

• būti įdarbinti per LKIVA ar dalyvauti LKIVA organizuojamose priemonėse, padedančiose įsidarbinti,

prašome kreiptis į LKIVA.

 

Kontaktai:

LKIVA pirmininkas Robertas Jurgelaitis

Mob. +370 698 02 400

El. p. [email protected]

Interneto svetainė http://www.lkiva.lt

Facebook profilis https://www.facebook.com/lkiva.lt/

 

 

Informacija atnaujinta 2021.09.21
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media